نتیجه آزمون

-

تبریک…

شما قبول شدید…

بازدیدها: 11

متاسفانه شما نمره لازم را کسب نکردید.

لطفاً بیشتر تلاش کنید.

بازدیدها: 11

#1 برای ویرایش، اضافه یا حذف طبقات از کدام گزینه استفاده می شود؟

#2 گزینه glue to grridline چه کاربردی دارد؟

#3 برای معرفی مصالح همگن از کدام گزینه استفاده می شود؟

#4 Auto Relable All چه کاربردی دارد؟

#5 دستور replicate کدام حالت را در برمی گیرد؟

#6 حداقل ضخامت دال بتنی سقفهای تیرچه و بلوک چه مقدار است؟

#7 برای پرهیز از تکرار انتخاب دوباره اعضا برای انجام دستوری بر روی آنها، کدام گزینه مورد استفاده قرار می گیرد؟

#8 کرمایک از ترکیبات بار زیر برای محاسبه جرم ساختمان در محاسبه زلزله مورد استفاده قرار نمی گیرد؟

#9 فایلهای نرم افزار etabs با چه پسوندی ذخیره می شوند؟

#10 جهت تعریف خصوصیات و مشخصات اعضا از کدام گزینه استفاده می شود؟

#11 کدامیک از موارد ذیل از قابلیتهای نرم افزار etabs به شمار نمی رود؟

#12 در تعریف مشخصات مصالح بتنی، Lightweight Concrete به چه منظوری فعال می شود؟

#13 اگر بخواهیم تمام اعضایی که در ضفحه انتخاب نشده اند را انتخاب کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

#14 Splice Point در نرم افزار ایتبس چه چیزی را تعریف می کند؟

#15 در قسمت material properties منوی define در ابتدا چند نوع مصالح وجود دارد؟

تمام

بازدیدها: 11

دیدگاهتان را بنویسید