با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در تحقیقات گذشته، پیشینه زیادی در مورد مقایسه رفتار و عملکرد لرزه‌ای ستون‌های مربع و دایره‌ای وجود ندارد. اما در مورد سایر اشکال دیگر ستون‌ها و همچنین مقایسه ستون‌های مرکب دایره ای و مربعی، تحقیقات جامعی صورت گرفته‌است که در این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده پرداخته شده است و نتایج آنها بررسی شده است.

تحقیقات زیادی در مورد رفتار ستونها بتنی تحت بار خمشی ، برشی با و بدون بار محوری صورت گرفته است. Park و همکاران در سال 1985، Priestly و همکاران در سال 1996، Lehman و همکاران مدل های مختلف را برای پاسخ لرزه‌ای ستونهای بتنی پیشنهاد نمودند. به هر حال شناخت رابطه بین شکل پذیری و ممان پیچشی در رفتار ستون بتنی قاب‌خمشی در پل بتنی محدود می‌باشد. بسیاری از محققان ترکیبات بارهای مختلف را برای رقتار ستون بتنی پل پیشنهاد نمودند.

Otsuka و همکاران در سال 2004 تعداد 9 مدل ستون قاب خمشی مستطیلی تحت بار رفت و برگشتی و پیچش خالص، خمش و برش مورد بررسی قراردادند و ضرایب مختلف ممان پیچشی و ممان خمشی را بررسی نمودند. آنها دریافتند که فاصله میلگردهای عرضی به طور قابل ملاحظه ای بر روی شکل حلقه هیسترزیس پیچشی تأثیر دارد.

در سال 2005، Tirasit و Kawashima ستونهای بتن‌آرمه را در اثر ترکیب بار رفت و برگشتی و پیچشی با سه نسبت مختلف دوران به جابجایی نسبی مورد آزمایش قراردادند و مدل هیسترزیس آنها را در حالت پیچش غیرخطی فرموله کردند. آنها نتیجه گرفتند که ظرفیت شکل‌پذیری ستون‌های بتنی تقویت‌شده با افزایش نسبت پیچش به دریفت افزایش می‌یابد و آسیب بیشتری را درناحیه لولای پلاستیک می‌گردد.

Belarbi و همکاران در سال 2008 گزارشی از وضعیت رفتار ستون های بتنی قاب خمشی در اثر بارگذاری در محدوده‌های مختلف را ارائه کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که عملکرد سطوح مختلف مقاومت بتن در مقابل برش و بارهای پیچشی متفاوت است و میزان محصورسازی در هسته بتن تأثیر مستقیم بر مقاومت نهایی قطعه بتنی تحت بارهای ترکیبی دارد. آنها مدل های مناسب ساده را برای اثرات نرمی و عملکرد محصورشدگی پیشنهاد کردند.

بازدیدها: 93