مقاطع آماده Etabs9

برای استفاده از این فایل، ابتدا extract کرده و از منوی define نرم افزار ایتبس، در قسمت Frame section مقاطع را از قسمت import general وارد نرم افزار خود نمایید و از آن استفاده کنید.

 

http://opizo.com/dnXSi4

Views: 1034