نتیجه آزمون

-

با تشکر از شما بابت شرکت در آزمون.

تبریک…

شما قبول شدید.

بازدیدها: 29

با تشکر از شما بابت شرکت در آزمون.

متاسفانه شما نمره لازم را کسب نکردید.

بیشتر تلاش کنید…

بازدیدها: 29

#1 برای حذف یک موضوع که بین دو موضوع دیگر قرار دارد، از کدام دستور استفاده می کنیم؟

#2 کدامیک از دستورات زیر برای برگشت به یک گام قبل می باشد؟

#3 در دستور Extend با گرفتن کلید Shift کدام مورد فعال می شود؟

#4 برای اندازه گذاری خطوط مورب از کدام دستور استفاده می شود؟

#5 کدامیک از اشکال زیر را نمی توان Explode نمود؟

#6 عملکرد دستور stretch چگونه است؟

#7 کدام کد کنترلی باعث نوشتن علامت مثبت و منفی می شود؟

#8 برای حذف قسمتی از موضوع ببن دو نقطه از آن از چه دستوری استفاده می شود؟

#9 ایجاد قرینه با کدام دستور انجام می شود؟

#10 عملکرد دستور stretch چگونه است؟

#11 جهت ترسیم دایره با دوخط مماس و یک شعاع کدام گزینه صحیح است؟

#12 برای ایجاد قوس در گوشه دو خط از کدام دستور استفاده می شود؟

#13 برای اندره گذاری از کدام منو استفاده می شود؟

#14 جهت مثبت زوایا در اتوکد بصورت پیشفرض کدام است؟

#15 وظیفه Ortho چیست؟

تمام

بازدیدها: 29

دیدگاهتان را بنویسید