انواع سیستم های مهاربندی

بصورت کلی سیستم سازه ای ساختمان هاي اسکلت فولادي چند طبقه که عموماً مورد استفاده قرار می گیرند غالباً در چهار گروه زیر طبقه بندي می شوند:

سیستم نوع ١: منظور از این سیستم، ساختمان هایی است که تمام یا قسمتی از بارهاي قائم توسط دیوار یا مصالح بنائی تحمل می گردد و نیز مقابله با نیروهاي جانبی زلزله بر عهدة دیوارها می باشد. بنا براین در این سیستم باید تدابیر خاصی براي کلاف بندي دیوارهاي آجري باربر به منظور مقابله با نیروهاي جانبی باد یا زلزله اجرا گردد. این نوع سیستم به سیستم غیر یک پارچه معروف می باشد.

سیستم نوع ٢: سیستم قاب فضائی ساده که در آن تمام بارهاي قائم توسط قاب فضایی متشکل از تیر و ستون با اتصالات ساده حمل می شود و مقاومت در مقابل نیروهاي جانبی زلزله به وسیلۀ دیوارهاي برشی و یا بادبندي ها تأمین می گردد.

در ایران یک روش ساخت براي چنین قاب هاي فلزي مرسوم است که به آن قاب با اتصال سطحی یا خورجینی تیر به ستون می گویند که در این نوع قاب، شاهتیرها را به صورت دوبل و به طور یکسره، مماس بر سطوح جانبی ستون، عبور می دهند.

سیستم نوع ٣: سیستم قاب فضائی خمشی که در آن تمام بارهاي قائم و همچنین نیروي جانبی باد یا زلزله تنها به وسیلۀ قابهاي خمشی (بدون دیوارهاي برشی یا بادبندي) تحمل می شود.

سیستم نوع ٤: سیستم مختلط قاب فضائی خمشی و دیوارهاي برشی یا بادبندها که در آن بارهاي قائم توسط قاب خمشی و نیروهاي جانبی زلزله، توأماً توسط قاب خمشی و دیوارهاي برشی و یاتوسط قاب خمشی و باد بندي ها تحمل می شود. با توجه به انواع سیستم هاي سازه‌اي که در فوق به آن ها اشاره شد، استفاده از بادبندها به عنوان سیستم مقاوم جانبی در قاب هاي فضائی ساده یا در سیستم‌هاي مختلط مشهود می باشد. به همین دلیل و به منظور اهمیت سیستم هاي مقاوم جانبی در سازه هاي اسکلت فلزي، این سیستم ها را عمدتاً بادبند ها تشکیل می دهند.

در ساختمان هاي فولادي سيستم هاي باربر جانبي قاب خمشي و مهاربندها هستند. قاب هاي مهاربندي عموماً به دو دسته تقسيم مي شوند :

١- قاب هاي با مهاربندي بدون خروج از مركزيت (Concentrically Braced Fames – CBF)

٢- قاب هاي با مهاربندي داراي خروج از مركزيت (Eccentrically Braced Fames – EBF)

اين دو متداول ترين سيستم های مهاربندی  هستند، اما استفاده از آنها بدلايلي كه ذكر خواهد شد همواره ميسر نيست. با تحقيقاتي كه در اين زمينه به منظور رفع نواقص اين سيستم ها صورت گرفت، مهاربندهاي ديگري از قبيل زانويي (KBF) داراي ميراكننده تسليم شونده (YDBF)، داراي آلياژ حافظه شكلي (SMA) داراي سيستم نيمه فعال (SA) طراحي شد.

Views: 289

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می توانید استفاده کنید از HTML برچسب ها و ویژگی های: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>